Prohlášení o ochraně osobních údajů

Speciální zásady ochrany soukromí

 Speciální zásady ochrany soukromí („dále jen „Speciální zásady“) upravují podmínky, za nichž společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., IČO: 188 24 706, se sídlem náměstí Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 1132 (dále jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje v souvislosti s aktivitami a službami při provozu www.lecimenehty.cz  (dále jen „Webové stránky“).

Ochranu Vašich osobních údajů bereme vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich Webových stránek cítili bezpečně a příjemně. Z tohoto důvodu respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

S ohledem na výše uvedené Vás tak Společnost těmito Speciálními zásadami informuje o tom, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu Společnost využívá Vaše osobní údaje, a jaké informace o Vás jako uživateli Webových stránek může Společnost zpracovávat. V této souvislosti dále upozorňujeme, že podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů ze strany naší Společnosti naleznete v „Hlavních zásadách ochrany soukromí“, dostupných na adrese www.angelini.cz

Základní informace o zpracovávání osobních údajů Společností

Společnost zpracovává přesné a aktuální osobní údaje na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládá je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťuje jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických a organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Z jakých zdrojů získáváme Vaše osobní údaje?

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají naše Webové stránky online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

Naše Společnost tak na Webových stránkách používá následující nástroje webové analytiky:

  • Google Analytics

Naše Společnost využívá plugin Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, USA (dále jen „Google“). Plugin Google Analytics analyzuje Vaše využívání našich Webových stránek a další online aktivity v rámci internetu. Skrze plugin Google Analytics dochází k propojování dat vygenerovaných Google Analytics a  soubory cookies naší Společnosti. Jelikož však naše Společnost aktivovala funkci anonymizace IP adres, je Vaše IP adresa bezprostředně po vstupu dat do sběrné sítě Google Analytics anonymizována.

Shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google Analytics můžete zabránit stažením a instalací pluginu dostupného zde). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na této adrese nebo na adrese https://policies.google.com/privacy.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na naši Společnost s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

Příjemci Vašich osobních údajů

Naše Společnost je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Výše uvedenými příjemci osobních údajů jsou zejména tyto kategorie příjemců:

  • externí subjekty zajišťující on-line marketingové aktivity pro naši Společnost
  • externí subjekty zajišťující pořádání spotřebitelských soutěží naší Společnosti;
  • poskytovatelé marketingového softwaru;

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování osobních údajů. Jakmile je účel zpracování osobních údajů naplněn a neexistuje žádný další účel ani právní důvod, pro který bychom byli oprávněni osobní údaje zpracovávat, provádíme výmaz osobních údajů.

Předávání údajů do třetích zemí

V rámci používání pluginu Google Analytics předáváme některé Vaše osobní údaje do Spojených států amerických společnosti Google, která se zavázala k dodržování zásad programu „Privacy Shield“ (tzv. štít na ochranu soukromí).Tento program zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě Rozhodnutí Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016.

S výjimkou předávání osobních údajů společnostem Google a Facebook nejsou Vaše osobní údaje předávány do zemí mimo EU a/nebo EHP.

Poučení o Vašich právech

Jako subjekt údajů, máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás naše Společnost zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu naší Společnosti máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace, které budou v námitce popsány. Podrobné informace o Vašich právech vyplývajících z právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů naleznete v Hlavních zásadách ochrany soukromí“, dostupných na www.angelini.cz

Jak uplatnit Vaše práva a jak získat bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů

Pro uplatnění Vašich výše uvedených práv a v případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Speciálních zásad nebo zpracování Vašich osobních údajů můžetevyužít vzorový formulář dostupný na www.angelini.cz , nebo nás můžete taktéž kontaktovat prostřednictvím níže uvedených údajů:

Kontaktní údaje Společnosti

Korespondenční adresa: Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno
Telefon: +420 546 123 111
E-mail: info@angelini.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Jméno: Ernst & Young, s.r.o.
Korespondenční adresa: Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2216/15, 110 00 Praha 1
E-mail:dpo.angelini@weinholdlegal.com 

Rovněž máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.